Informare privind dezvoltarea rețelei de gaze naturale

 

CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini, a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 209/03.04.2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019.

Contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitaţiei publice deschise organizată de autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, împuternicind un reprezentant.

În cazul contractelor de concesiune care cuprind mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale, consiliile locale implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant, urmând ca licitaţia să fie organizată de către împuternicit în calitate de concedent.

Comisia de evaluare a ofertelor este numită prin hotărâre a consiliului local sau hotărâre a entităţii împuternicite, în cazul în care există o asociere a mai multor consilii locale, pentru fiecare licitaţie publică în parte.

În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape:

1) iniţierea procedurii de concesionare – conform art. 3 din Capitolul II la HG 209/2019:

a) aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate prin hotărâre/hotărâri a/ale consiliului/consiliilor local(e) vizat(e);

b) elaborarea studiului de fezabilitate, parte integrantă din documentaţia de atribuire, de către un operator economic autorizat de ANRE; lista operatorilor autorizaţi de ANRE penru proiectarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, conform prevederilor legale, se regăseşte pe site-ul ANRE https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN;

c) întocmirea dosarului preliminar – conform art. 4 din Capitolul III la HG 209/2019.

2) elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare  – conform art. 5 din Capitolul III la HG 209/2019 - studiul include datele tehnice şi valoarea investiţiei aferentă obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate care stă la baza concesiunii, precum şi nivelul minim al redevenţei (nu poate fi mai mic de 1%);

3) aprobarea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativ-teritoriale – conform art. 6 din Capitolul III la HG 209/2019;

4) întocmirea documentaţiei de atribuire - documentaţia-cadru de atribuire licitaţie publică deschisă, prevăzută în anexa A la HG 209/2019 – conform art. 7 din Capitolul III la HG 209/2019;

5) organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise – conform Capitolului IV din HG 209/2019, concedentul pune la dispoziţia solicitanţilor:

a) documentaţia de atribuire;

b) caietul de sarcini al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa B din HG 209/2019;

c) contractul-cadru de concesiune prevăzut în anexa C din HG 209/2019.

 6) încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale – conform Capitolului IV din HG 209/2019.

După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii, concesionarul solicită autorizaţiile-licenţele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, conform art. 104 alin. (7) din Legea nr. 123-2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34-2013, cu modificările şi completările ulterioare, concesionarul serviciului de utilitate publică a gazelor naturale trebuie să solicite ANRE acordarea:

  1. autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, conform art. 6 lit. e) din Regulament;
  2. licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, conform art. 7 lit. b) pct. ii) din Regulament;
  3. licenţei de furnizare a gazelor naturale, conform art. 7 lit. a) pct. i) din Regulament.

 

Descarca aplicatia ANRE