Obligatii de informare

1. Ce organizații sau organisme din zona mea mă pot ajuta pentru a afla mai multe informații privind procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale?

Informații privind schimbarea furnizorului de gaze naturale pot fi furnizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și de către furnizorii de gaze naturale activi pe piaţă.Lista furnizorilor care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată pe pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Gaze naturale/ Titulari licențe și autorizații  (https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN)

2. Care sunt drepturile mele, în calitate de consumator de gaze naturale?

Drepturile consumatorului de gaze naturale sunt următoarele:

a) să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;

b) să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat/în regim de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;

d) să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;

e) să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;

f) să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situaţia în care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu

g) să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor;

h) să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;

j) să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;

k) să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;

l) să primească de la furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;

m) să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;

n) să solicite furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;

o) Clienţii casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea în regim reglementat, conform legislaţiei în vigoare.     

p) Clientul final cu consum mare poate încheia pentru respectivul loc de consum simultan mai multe contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu furnizori diferiţi.

r) orice alte drepturi prevăzute de <LLNK 12012   123 10 201   0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

3. De unde pot afla mai multe informații privind modalitățile de plată?

Modalităţile de plată oferite de furnizor se specifică în contractul de furnizare a gazelor naturale, în factura transmisă clientului final şi pe site-ul furnizorului.

Lista furnizorilor de gaze naturale care activează pe piaţa cu amănuntul poate fi consultată pe pagina de internet www.anre.ro Info consumatori, rubricile Operatori economici /Gaze naturale / Titulari licenţe şi autorizaţii (https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN)

Plata pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată, cu numerar sau fără numerar, conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final cel puţin două modalităţi de plată a facturii, dintre care cel puţin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienţi.

Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului casnic cel puţin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, uşor accesibilă şi fără costuri suplimentare.

4. De ce informații am nevoie pentru a putea compara ofertele furnizorilor de gaze naturale?

La alegerea ofertelor este recomandată analiza comparativă a informaţiilor conţinute în acestea (preţ, durată, modalități de plată, conditii de încetare a contractului, clauze penalizatoare, modalitati de transmitere a facturii etc.) și, de asemenea, o comparație cu condițiile de furnizare existente.

Clientul final poate obține informații privind ofertele furnizorilor și prin intermediul aplicatiei web interactive „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, un instrument de comparare a prețurilor, destinat tuturor potențialilor clienți finali casnici si noncasnici care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul, pus la dispoziția consumatorilor de către ANRE și care poate fi accesat pe pagina de internet www.anre.ro . Informaţiile din ofertele afişate de Comparator privind preţul de furnizare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz, care nu pot fi introduse în aplicaţie de către furnizori. În vederea luării unei decizii, este recomandat să se acceseze legătura către pagina de internet a furnizorului menționat, pentru a analiza în detaliu oferta acestuia, iar pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de o anumită ofertă sau pentru acceptarea acesteia este necesară contactarea directă a acestuia.

Pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor furnizorilor concurențiali, este recomandată solicitarea de informaţii suplimentare direct de la aceștia. Datele de contact ale fiecarui furnizor concurențial se pot obține accesând denumirea acestuia care conţine un link către pagina proprie de internet.

5. Ce informații ar trebui să fie furnizate în cadrul facturii de gaze naturale?

Furnizorul are obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

În factură şi/sau în documentele anexate acesteia sunt incluse următoarele tipuri de informaţii:

a) informaţii prioritare care oferă clientului final toate elementele necesare pentru a înţelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, şi cât trebuie să plătească pentru acest consum;

b) informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale;

c) informaţii privind facturarea care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.          

 Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final pentru locul de consum, pe prima sau cel mult a doua pagină a facturii, cel puţin următoarele informaţii prioritare:

    a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului;

    b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;

    c) codul de client atribuit de furnizor;

    d) codul locului de consum atribuit de operator – CLC;

    e) numărul şi data emiterii facturii;

    f) data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare;

    g) termenul scadent de plată;

    h) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora;

    i) preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, şi preţul unitar/ tarifele/taxele aplicat/aplicate pentru fiecare produs/serviciu care este facturat distinct pe lângă furnizarea gazelor naturale, nefiind inclus în preţul unitar pentru aceasta, după caz;

    j) tipul preţului unitar pentru furnizarea gazelor naturale (fix/variabil);

    k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

    l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;

    m) intervalul de timp şi modalitatea/modalităţile prin care clientul poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare;

    n) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum;

    o) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;

    p) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;

    q) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat;

    r) modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh;

    s) informaţii legate de accizarea gazelor naturale;

    ş) valoarea TVA;

    t) valoarea totală de plată (cu TVA);

    ţ) modalităţile de plată a facturii;

    u) datele de contact ale centrului de relaţii cu clienţii pus la dispoziţie de furnizor;

    v) numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.

            În situaţia în care clientul nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie să cuprindă informaţii privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii şi semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse.

Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor finali prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia cel puţin următoarele informaţii adiţionale:

    a) informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a ANRE;

    b) informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi de modul de soluţionare a plângerii de către furnizor, conform procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată de ANRE;

    c) informaţii privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situaţia în care clientul final nu achită factura în termenul scadent;

    d) informaţii privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activităţii/serviciului respectiv a unei penalităţi/compensaţii clientului final afectat, conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE;

    e) orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziţie clientului final prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia.

Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute mai sus, furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor casnici, prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia, informaţii privind tipurile de facilităţi puse la dispoziţie de furnizor clienţilor vulnerabili sau o referinţă cu privire la locul unde acestea pot fi consultate.

6. Unde pot găsi mai multe informații privitoare la măsurile de eficiență energetică implementate?

Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.

În acelaşi timp, se poate consulta pagina de web a ANRE www.anre.ro, secţiunea Eficienţă energetică/Consumatori/Documente informative, unde sunt puse la dispoziţie ghiduri, postere, broşuri, care conţin informaţii privind metodele cele mai bune pe care trebuie să le folosim, astfel încât rezultatele să fie economia de energie, costuri reduse şi protecţia mediului.

7. Cine este responsabil pentru protecția consumatorilor în zona mea?

Luați direct legatura cu reprezentanții furnizorului de gaze naturale. Explicați-le care este problema dumneavoastră şi ce doriți să obtineți de la ei. Dacă răspunsul nu vă mulţumeşte, aveti dreptul sa contactați Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor: http://www.anpc.gov.ro/

8. Cum aflu din ce surse de energie a fost produsă energia electrică furnizată la locul meu de consum?

Nu este cazul

9. Din ce alte tipuri de surse de energie provine energia electrică vândută de către furnizorii din zona mea?

Nu este cazul

10. Cum pot afla ce surse de energie sunt utilizate și dacă afirmația furnizorului meu, conform căreia energia electrică a acestuia sau părți din acesta este "verde", este adevărată?

Nu este cazul

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE