GN - Mod de facturare

I. METODOLOGIA PRIVIND TRECEREA DE LA FACTURAREA CANTITATILOR DE GAZE NATURALE IN UNITATI VOLUMETRICE LA FACTURAREA IN UNITATI DE ENERGIE SI IMPLICATIILE ACESTEIA PENTRU CONSUMATORI 
Conform dispozitiilor art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii de licente din sectorul gazelor naturale au obligatia de a lua toate masurile necesare in vederea trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, astfel incat, de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca in baza energiei continute de acestea. 
In acest sens, ANRE a emis Ordinul nr. 56/2008 prin care s-a aprobat Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 12 iunie 2008. 
Emiterea acestei reglementari are drept menirea de a stabili masurile necesare trecerii, incepand cu data de 1 iulie 2008, de la exprimarea preturilor si tarifelor reglementate din lei/unitate de volum, in lei/unitate de energie si a facturarii contravalorii gazelor naturale livrate si a serviciilor prestate in unitati de energie. 
Unitatea de energie pentru care sunt exprimate preturile si tarifele in sectorul gazelor naturale este 1 MWh. Pentru trecerea exprimarii preturilor si tarifelor de la lei/unitatea de volum la exprimarea in lei/unitatea de energie, trebuie luata in calcul puterea calorifica superioara a gazelor naturale. Aceasta se calculeaza ca medie ponderata a puterilor calorifice superioare determinate si a volumelor de gaze naturale masurate in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 aprilie 2008, dupa urmatoarea formula: 
                               Σ PCSms(i)*q(i)
             PCSmed = -------------------
                                Σ q(i)

unde:
- PCSmed - puterea calorifica superioara calculata ca medie ponderata; 
- PCSms(i) - puterea calorifica superioara determinata sau calculata ca medie ponderata intr-un anumit punct de predare sau de preluare pentru un volum q(i) de gaze naturale tranzitate prin acel punct;
 - q(i) - volumul de gaze naturale tranzitate printr-un punct de predare sau de preluare, pentru care a fost masurata o putere calorifica superioara PCSms(i). 
Conform art. 8 din Metodologie, pentru calculul pretului final al gazelor naturale livrate consumatorilor in baza unui contract reglementat, ANRE va considera ca pret de import, exprimat in lei/MWh, valoarea ce rezulta prin impartirea pretului de import, exprimat in lei/1.000 mc si determinat pe baza formulelor medii din contractele de import si a cursului de schimb leu/USD, comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii iunie 2008, la puterea calorifica medie a gazelor naturale din import. Puterea calorifica medie a gazelor naturale din import se determina ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de intrare din import in sistemul national de transport. 
De asemenea, transformarea marjelor de furnizare exprimate in lei/1000 mc in marje de furnizare exprimate in lei/MWh se realizeaza pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale preluate din sistemul national de transport si/sau direct din campurile de productie aferente aferente sistemelor de distributie in care furnizorul desfasoara activitatea de furnizare reglementata sau de ultima instanta .
Marjele de furnizare se stabilesc distinct pentru fiecare furnizor, care realizeaza furnizarea gazelor naturale pe baza contractelor reglementate si/sau furnizare de ultima instanta. Puterea calorifica medie a gazelor naturale preluate din sistemul national de transport se determina distinct, pentru fiecare furnizor, pe baza puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de preluare din sistemul national de transport aferente sistemelor de distributie in care acesta desfasoara furnizarea reglementata sau de ultima instanta. Conform prevederilor art. 14 din Metodologie, operatorii sistemelor de distributie au obligatia de a publica pe pagina proprie de internet puterile calorifice medii. Avantajul trecerii la facturarea cantitatilor de gaze naturale consumate in unitati de energie consta in faptul ca fiecare consumator va plati contravaloarea gazelor naturale in functie de energia continuta de acestea, respectiv de puterea calorifica (puterea de ardere) a acestora.

II. REGULAMENTUL DE MASURARE A CANTITATILOR DE GAZE NATURALE TRANZACTIONATE IN ROMANIA 
Conform dispozitiilor art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii de licente din sectorul gazelor naturale au obligatia de a lua toate masurile necesare in vederea trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, astfel incat, de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca in baza energiei continute de acestea. 
In acest sens, ANRE a emis Ordinul nr. 56/2008 prin care s-a aprobat Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie.
Intrarea in vigoare, la data de 1 iulie 2008, a Ordinului ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, prin care a fost reglementata conversia cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, a completat si inchis cercul reglementarilor destinate punerii in aplicare a prevederilor din Legea gazelor. 
Regulamentul are menirea de a stabili conditiile de masurare si de conversie in unitati de energie a cantitatilor de gaze naturale vehiculate in Romania. 
Conform Regulamentului, sistemele/mijloacele de masurare a gazelor naturale utilizate trebuie sa corespunda parametrilor de curgere (viteza, debit, presiune, temperatura, numar Reynolds), de calitate a gazelor naturale masurate si de mediu in care acestea sunt montate.
Pentru gazele naturale masurate pe piata gazelor naturale din Romania este obligatorie conversia volumelor masurate in conditii de lucru la conditii de baza. Conditiile de baza sunt p = 1,01325 bar si T = 288,15 K. Temperatura de combustie pentru determinarea compozitiei chimice a gazelor naturale este de 15°C.
Trecerea la alte conditii de baza pentru conversia volumelor masurate in conditii de lucru, respectiv p = 1,01325 bar, T = 273,15 K si temperatura de combustie pentru determinarea compozitiei chimice a gazelor naturale de 25°C, se va face ulterior, la un termen precizat de ANRE in urma consultarilor cu operatorii din sectorul gazelor naturale.
 In ceea ce priveste dreptul de proprietate asupra sistemelor/mijloacelor de masurare a gazelor naturale, Regulamentul preveder ca acestea sunt in proprietatea titularului autorizatiei de functionare/licenta care preda gazele naturale, respectiv producatorii, operatorii de inmagazinare, de transport si de distributie de gaze naturale, proprietarul/operatorul punctelor de predare/preluare comerciala a gazelor naturale urmand a allege echipamentul de masurare in functie de domeniul de debit si de parametrii de livrare. 
Conversia volumelor de gaze naturale in unitati de energie se face aplicand formula:
E = V(b) x H(s)
unde:
E - energia gazelor naturale - kWh;
V(b) - volumul corectat (volumul masurat in conditii de baza) - mc;
H(s) - puterea calorifica superioara la temperatura de combustie de 15°C - kWh/mc.
 
Puterea calorifica este un parametru de calitate a gazelor naturale. Puterea calorifica a gazelor naturale nu este un parametru constant, acesta fiind diferit in functie de sursa de provenienta a acestora (campul de productie interna, import, amestecul realizat pe un anumit tronson din Sistemul National de Transport gaze naturale). 
Puterea calorifica superioara (Hs) reprezinta cantitatea de caldura care se elibereaza prin arderea completa in aer a unei cantitati specificate de gaz, astfel incat presiunea la care are loc reactia sa ramana constanta si toti produsii de ardere sa fie adusi la aceeasi temperatura specificata ca si reactantii, toti acesti produsi fiind in stare gazoasa cu exceptia apei formata prin combustie, care este condensata la starea lichida la temperatura mai sus mentionata. 
Aparatele utilizate la determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale se numesc cromatografe si ele trebuie sa indeplineasca toate prevederile legale in vigoare (marcaj CE/aprobare de model, verificare in termen etc.). 
Determinarea puterii calorifice superioare este obligatia agentului economic care preda gazele naturale, in punctele de intrare in zona de calitate a gazelor (ZCG). ZCG reprezinta zona pentru care calitatea gazelor naturale se considera omogena si constanta pentru o perioada determinata de timp, alimentata prin una sau mai multe SRM-uri, noduri tehnologice sau panouri de masurare, din SNT sau de la producatori. Variatia puterii calorifice superioare in cadrul unei ZCG nu poate fi mai mare de ±2%. In situatia in care se constata depasirea acestei limite, se procedeaza la reconfigurarea zonei de calitate respective. 
Regulamentul precizeaza, in mod explicit explicit, obligativitatea agentilor economici din sectorul gazelor naturale de a utiliza in scopul determinarii puterii calorifice superioare a gazelor naturale numai aparate care detin marcaje CE sau dupa caz, aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala. 
Conform prevederilor art. 85 din Regulament, pentru calculul energiei gazelor naturale livrate, determinarea puterii calorifice superioare se face cu ajutorul cromatografelor. 
Determinarea puterii calorifice superioare este obligatia agentului economic care preda gazele naturale, in punctele de intrare in zona de calitate a gazelor. In consecinta, puterea calorifica a gazelor naturale este determinata de catre operatorul Sistemului National de Transport al gazelor naturale sau de catre producatorii de gaze naturale dupa caz. Periodic, operatorii sistemelor de distributie efectueaza, cu ajutorul gazcromatografelor proprii, verificari ale valorilor puterii calorifica determinate de catre operatorul Sistemului National de Transport a gazelor naturale sau de catre producatorii de gaze naturale. 
Operatorii licentiati pentru distributia gazelor naturale au obligatia de a publica pe pagina proprie de internet valorile puterilor calorifice superioare H(s) corespunzatoare fiecarei localitati pentru care detin licenta de distributie a gazelor naturale. De asemenea, furnizorii au obligatia de a asigura comunicarea catre consumatorii lor a informatiilor legate de accizarea gazelor naturale. 
Reclamatiile si divergentele care pot aparea intre parti in legatura cu masurarea se fac pentru consumurile inregistrate in ultimele 3 luni calendaristice. 
Reclamantul are dreptul de a asista la efectuarea expertizei metrologice in baza unei cereri scrise. Pentru a se asigura obiectivitatea si neutralitatea rezultatului verificarii metrologice, expertizarea sistemului/mijlocului de masurare va fi efectuata intr-un laborator autorizat de o terta parte, agreat de parti, sau in laboratorul operatorului licentiat de furnizare/distributie de gaze naturale, in prezenta reprezentantului imputernicit al directiei regionale de metrologie legala. La finalul expertizei se vor intocmi documente doveditoare (proces-verbal de analiza, buletine de verificare metrologica, fise de masurare etc.) in conformitate cu procedurile de lucru aprobate ale laboratorului. Documentele doveditoare vor preciza in mod expres rezultatul de tip "admis" sau "respins".
Daca rezultatul verificarii este "admis" (deci reclamatia nu a fost intemeiata), reclamantul suporta cheltuielile aferente inlocuirii si verificarii metrologice a aparatului, iar facturarea consumului se face conform citirilor lunare. In cazul in care sistemul/mijlocul de masurare supus expertizei, desi inregistreaza corect consumul, nu are verificarea metrologica periodica conform legislatiei in vigoare, cheltuielile vor fi suportate de operatorul licentiat de furnizare/distributie de gaze naturale care exploateaza echipamentul respectiv. 
Daca rezultatul verificarii metrologice a contorului este "respins", cheltuielile aferente inlocuirii si expertizei metrologice sunt suportate de operatorul licentiat de furnizare/distributie de gaze naturale care exploateaza echipamentul respectiv. Atunci cand sistemul/mijlocul de masurare a fost declarat "respins" pentru motive precum zgomote in functionare, aspect, cadere de presiune etc., dar erorile de masurare se incadreaza in limitele maxime admise de legislatia metrologica in vigoare, nu se face recalculare. 
In schimb, atunci cand sistemul/mijlocul de masurare a fost declarat "respins", dar erorile de masurare nu se incadreaza in limitele maxime admise de legislatia metrologica in vigoare, se face recalcularea consumului pentru perioada reclamata de beneficiar, dar nu mai mult de 3 luni de la data inregistrarii reclamatiei. 
Conform Regulamentului, reclamatiile beneficiarilor cu privire la valoarea puterii calorifice utilizate la facturare se pot face in termen de maximum doua luni de la data primirii facturii iat furnizorii au obligatia de a raspunde consumatorilor in termen de 15 zile lucratoare, prin punerea la dispozitie a datelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare pentru ZCG respectiva, pentru perioada precizata in factura, insotite de o explicatie referitoare la modul de calcul al puterii calorifice superioare.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE