Info REMIT

 

Comunicat privind obligaţia de publicare a informaţiilor privilegiate pe platforme 

şi actualizarea formularului de înregistrare

În data de 20 noiembrie, ACER a publicat scrisoarea deschisă Impactul Covid-19 asupra unor termene de conformare în temeiul REMIT ce conţine clarificări suplimentare privind modul de publicare a informaţiilor privilegiate de către participanţii la piaţă.

Publicarea informaţiilor privilegiate se va realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2021, prin intermediul Platformelor de informaţii privilegiate (Inside Information Platforms/IIPs). Pe Portalul REMIT al ACER este publicată lista platformelor.  

Pentru respectarea obligației de publicare în mod efectiv a informațiilor privilegiate, participanții la piață se pot înscrie pe platformele care au trecut de prima etapă a evaluării de către ACER.

În cazul în care platforma pe care s-a înscris participantul la piață este temporar indisponibilă, participantul la piață are posibilitatea publicării informațiilor pe website-ul propriu, ca soluție de rezervă, până la data de 31 decembrie 2021.

Actualizarea formularului de înregistrare cu noile date privind locul publicării informaţiilor privilegiate

Participantul la piață are obligația să ofere informațiile necesare privind folosirea unei platforme și a site-ului propriu, ca soluție de rezervă, în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru (conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 1/2015).

Pentru actualizarea informaţiilor referitoare la locul publicării informaţiilor privilegiate în Registrul naţional al participanților la piața angro de energie, în termen de cinci zile lucrătoare de la înscrierea pe o Platformă de informaţii privilegiate, participanţii la piaţă trebuie:

  1. să încarce pe portalul de date al ANRE formularul de înregistrare completat cu noile date la secţiunea 1 Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie, câmpul 120 Publicare informaţii privilegiate. Câmpul 119 Pagină internet va conţine URL-ul paginii de start a website-ului participantului la piaţă. Precizăm că noile date trebuie completate pe  formularul de înregistrare actualizat în 2020, care se poate descărca din Portalul ANRE în baza elementelor de autentificare specifice fiecărui participant la piaţă.
  2. să transmită pe adresa de poştă electronică REMIT@anre.ro o scrisoare de înaintare în care să prezinte modificările survenite şi declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform Anexei nr. 2 A sau Anexei nr. 2 B la Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro.

 

Actualizare comunicat

privind obligaţiile de publicare informaţii privilegiate conform REMIT

 

1 IANUARIE 2021 - termen limită de conformare a participanţilor la piaţă cu obligaţiile de publicare efectivă şi în timp util a informaţiilor privilegiate, în conformitate cu art. 4 din REMIT

Art. (4) alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) prevede că participanții la piață sunt obligați să facă publice în mod efectiv și în timp util informațiile privilegiate pe care le dețin referitoare la o întreprindere sau la instalațiile pe care respectivul participant la piață sau întreprinderea-mamă a acestuia sau o întreprindere asociată le deține în proprietate sau le controlează sau ale căror aspecte operaționale intră în atribuțiile participantului la piață respectiv sau ale întreprinderii respective, în totalitate sau parțial.

Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații. Potrivit ACER, pentru a asigura îndeplinirea obligației de publicare efectivă și în timp util în conformitate cu art. 4 alin. (1) din REMIT, informațiile privilegiate ar trebui să fie publicate prin intermediul unor platforme centrale care agregă mesaje urgente de piață (Urgent Market Messages/ UMMs) de la mai mulți participanți la piață şi permit difuzarea imediată a acestora către publicul larg.

ACER consideră Platformele de Informații Privilegiate (Inside Information Platforms/IIPs) ca mecanism implicit de publicare şi a demarat, în anul 2020, un proces formalizat de înregistrare şi verificare a îndeplinirii de către aceste platforme a criteriilor minime de calitate enumerate în subcapitolul 7.2.2 din Ghidul ACER privind aplicarea REMIT. ACER oferă informaţii pe site-ul propriu cu privire la stadiul verificărilor realizate şi lista platformelor care îndeplinesc criteriile și, prin urmare, pot fi utilizate astfel încât să se asigure respectarea obligaţiei de publicare efectivă a informațiilor privilegiate.

Termenul de conformare a participanţilor la piaţă cu obligaţia de publicare efectivă conform art. 4 alin. (1) din REMIT şi Capitolului 7 din Ghidul ACER este 1 ianuarie 2021. Ulterior acestei date, obligația de publicare efectivă și în timp util a informațiilor privilegiate se consideră îndeplinită doar dacă informațiile sunt publicate pe o Platformă de Informații Privilegiate care respectă criteriile enumerate în subcapitolul 7.2.2. din Ghidul ACER.

O publicare simultană pe site-ul participantului la piață poate fi utilizată ca sursă suplimentară de publicare, dar nu poate înlocui publicarea pe o Platformă de Informații Privilegiate. În cazul în care se utilizează mijloace suplimentare pentru publicare, de ex. pe site-ul propriu, participantul la piață trebuie să se asigure că informațiile publicate sunt identice cu cele publicate pe Platforma de Informații Privilegiate.

Participanții la piață au obligația de a completa în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru (conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 1/2015), locul de publicare a informațiilor privilegiate, respectiv site-ul Platformei de Informații Privilegiate.

Amânarea publicării de informații privilegiate se poate realiza doar în mod excepțional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piață, conform art. 4 alin. (2) din REMIT, care prevede ca participantul la piață să nu ia decizii cu privire la tranzacționarea de produse energetice angro pe baza acestor informații, cu excepția cazurilor ce se înscriu în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) pct. b) din REMIT. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piață trebuie să publice informațiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din REMIT. Participanții la piață au obligația a raporta către ACER și ANRE amânarea publicării informațiilor privilegiate pe Platforma de notificare de pe Portalul REMIT al ACER.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi:

Ediţia a 5-a a Ghidului ACER privind aplicarea REMIT, din 8 aprilie 2020, oferă, în Capitolul 5, îndrumări mai detaliate cu privire la: conceptul de „informaţie” (a cărui determinare se realizează pe baza a cel puţin unui criteriu dintre cele enumerate de la lit. (a) la lit. (d) la art. 2(1) al doilea paragraf din REMIT) şi conceptul de „informație privilegiată”, precum şi cu privire la modul de aplicare a celor patru condiții cumulative de la art. 2(1) primul paragraf din REMIT care califică informația ca „informație privilegiată” (respectiv, are caracter precis, nu a fost făcută publică, se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro și poate afecta semnificativ prețul produselor energetice angro). Capitolul 7 din Ghidul REMIT detaliază modul de aplicare a  obligației de publicare a informațiilor privilegiate, în conformitate cu art. 4 din REMIT.

Informare privind consultarea publică a Comisiei Europene privind taxele REMIT

Regulamentul (UE) 942/2019 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției („Regulamentul ACER”) introduce taxe ca sursă suplimentară de finanțare a ACER pentru acoperirea costurilor activităților legate de REMIT, respectiv pentru colectarea, manipularea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate în temeiul articolului 8 din REMIT.

Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Energie (DG Energie), în consultare cu ACER, în vederea emiterii unei decizii a Comisiei care să stabilească taxele REMIT, lansează o consultare publică pentru participanții la piață înregistrați în conformitate cu articolul 9 din REMIT.

Documentele puse în consultarea publică pot fi accesate la adresa:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-Commission-Decision-setting-the-fees-due-to-ACER-for-tasks-under-REMIT/public-consultation

Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 31 august 2020.

 

ANUNT 5 octombrie 2018 – Clarificarea modului de aplicare a art. 5 alin. (2) din Ordinul prsedintelui ANRE nr. 1/2015 privind instituirea Registrului national al participantilor la piata angro de energie si aprobarea Procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie.

Art. 5 alin (2) din Ordinul presedintelui ANRE nr. 1/2015 prevede obligatia participantilor la piata angro de energie de a confirma, in scris, pe suport hartie, anual, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, validitatea datelor de inregistrare transmise anterior ANRE.

Astfel, in cazul in care nu exista modificari ale datelor de inregistrare transmise la ANRE in vederea inregistrarii in Registrul national si daca acestea sunt corecte si complete, participantul la piata angro de energie are obligatia transmiterii, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, doar a unei declaratii privind corectitudinea informatiilor furnizate ANRE, conform Anexei nr. 2 A si Anexei nr. 2 B la Procedura de inregistrare a participantilor la piata angro de energie in Registrul national al participantilor la piata angro, fara reincarcarea formularului de inregistrare in portalul ANRE.

In cazul in care au survenit modificari ale datelor de inregistrare sau acestea nu sunt corecte/complete, participantul la piata are obligatia transmiterii datelor actualizate/corectate, in conformitate cu Sectiunea a 2-a a Procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie in Registrul national al participantilor la piata angro de energie.

 

Respectarea de către participanţii la piaţă a obligaţiilor referitoare la transparenţă conform REMIT

ANRE reaminteşte tuturor participanţilor la piaţă obligaţia de a publica informaţii privilegiate în conformitate cu Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

CINE?

Responsabilitatea pentru publicarea informaţiilor privilegiate revine în totalitate  participanţilor la piaţă.

CE?

Participanţii la piaţă au obligaţia de a face publice informaţiile privilegiate pe care le deţin referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor de GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor instalații.

CUM şi CÂND?

Informaţiile privilegiate trebuie făcute publice de către participanţii la piaţă în mod efectiv și în timp util, potrivit art. 4 alin. (1) din REMIT.

Pentru respectarea prevederii de publicare într-o manieră efectivă, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) recomandă respectarea elementelor minime de conţinut prevăzute pentru mesajele urgente de piaţă (urgent market messages/UMM), la capitolul 7.2.2 din Ghidul ACER de aplicare a REMIT (versiunea actualizată).

Pentru respectarea prevederii privind publicarea în timp util a informaţiilor privilegiate, aceasta trebuie realizată înainte de a efectua tranzacții cu produse energetice angro la care se referă aceste informații sau de a recomanda unei alte persoane tranzacţionarea cu respectivele produse energetice angro.

UNDE?

Există două modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate, respectiv:

1. pe platforme de publicare a informaţiilor privilegiate;

2. pe site-ul participantului la piaţă.

Ambele modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate trebuie să respecte art. 10 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din REMIT, care prevede ca participanţii la piaţă care furnizează informaţii privilegiate pe site-urile lor sau prestatorii de servicii care furnizează astfel de informaţii în numele participanţilor la piaţă să ofere fluxuri web pentru a permite ACER să colecteze aceste date în mod eficient.

Potrivit art. 4 alin. (4) din REMIT, publicarea de informaţii privilegiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum şi cu liniile directoare sau codurile de reţea adoptate în temeiul acestor regulamente, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 543/2013, constituie o publicare simultană, completă și efectivă.

ACER consideră că pentru respectarea obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate într-o manieră efectivă este necesar ca platformele de publicare sau site-ul participantului la piaţă (în cazul în care acesta este folosit ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate) să respecte cerinţele minime prevăzute la capitolul 7.2.2. din Ghidul ACER de aplicare a REMIT.

Totodată, ACER apreciază că utilizarea platformelor de publicare a informaţiilor privilegiate ar permite accesul mai rapid la informațiile necesare pentru un număr mai mare de participanți la piață şi ar implica costuri administrative mai reduse pentru participanţii la piaţă comparativ cu publicarea pe site-ul propriu (având în vedere obligaţia de furnizare de fluxuri web).

ACER a publicat pe portalul REMIT o listă neexhaustivă de platforme de publicare a informaţiilor privilegiate, la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms.

Amânarea publicării de informaţii privilegiate se poate realiza doar în mod excepţional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piaţă, conform art. 4 alin. (2) din REMIT, care prevede ca participantul la piaţă să nu ia decizii cu privire la tranzacţionarea de produse energetice angro pe baza acestor informaţii, cu excepţia cazurilor ce se înscriu în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) pct. b) din REMIT. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piaţă trebuie să publice informaţiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din REMIT.

Participanţii la piaţă au obligaţia a raporta către ACER şi ANRE amânarea publicării informaţiilor privilegiate pe Platforma de notificare de pe Portalul REMIT al ACER.

Participanţii la piaţă au obligaţia de a completa în Formularul de înregistrare, secţiunea aferentă participantului la piaţa angro de energie, la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sau la actualizarea informaţiilor din acest Registru (conform Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 1/2015), locul de publicare a informaţiilor privilegiate. Site-ul declarat ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate de participanţii la piaţă trebuie să coincidă cu locul efectiv de publicare a informaţiilor privilegiate.

Detalii suplimentare aferente modalităţii de aplicare a obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate se regăsesc la capitolul 7 din Ghidul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), ce se poate accesa la adresa https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/.

 

Platforma de Notificare REMIT de pe portalul REMIT al ACER

https://www.acer-remit.eu/np/home

Pe Portalul REMIT, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) a pus la dispoziţia participanţilor la piaţa angro de energie şi a persoanelor care efectuează cu titlu profesional tranzacţii cu produse energetice angro (persons professionally arranging transactions in wholesale energy products/PPAT) Platforma de Notificare REMIT.

Platforma de Notificare REMIT este dedicată îndeplinirii obligaţiilor pe care participanţii la piaţa angro de energie le au în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) pct. b), art. 4 alin. (2) din REMIT. 

În plus, prin accesarea https://www.acer-remit.eu/np/str, persoanele care efectuează cu titlu profesional tranzacţii cu produse energetice angro şi care deţin obligaţii în conformitate cu art. 15 din REMIT pot notifica, într-un format unitar, orice tranzacţie suspectată de încălcarea art. 3 şi art. 5 din REMIT

 

Registrul European Centralizat al participanţilor la piaţă

Începând cu data de 17.03.2015, Registrul european al participanţilor la piaţă este disponibil pe portalul REMIT al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.

Vă rugăm să consultaţi acest registru pentru completarea în cadrul anexei nr. 6 la Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie a codurilor ACER ale întreprinderilor înrudite care s-au înregistrat deja în Registrele naţionale instituite la alte autorităţi naţionale de reglementare (pct. 404 - Codul unic al întreprinderii înrudite).

Informatii la tel:021-303.38.06, email: remit@anre.ro

INFORMARE - 09.07.2015

Având în vedere:

- necesitatea, începând cu 7 OCTOMBRIE 2015, a tranzacționării energiei ULTERIOR înregistrării participanților la piața angro de energie în REGISTRUL NAȚIONAL instituit pe 18 martie 2015;

- prevederile exprese ale Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie;

- termenele prevăzute în Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015;

- durata furnizării datelor CORECTE și COMPLETE de către participanți,

INVITĂM participanții la piața angro de energie, care nu s-au înscris în registrul menționat anterior și care au obligația de raportare conform Regulamentului UE nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie și respectiv, Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. 2 și 6 ale Regulamentului UE nr. 1227/2015, SĂ ÎNCEAPĂ URGENT TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII!

 

Elemente de autentificare (user și parolă) pentru încărcare date in portalul ANRE portal.anre.ro

In cazul in care operatorul economic nu are user/ parola, acestea se elibereaza la sediile ANRE din: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, la etajul 2, camera 255 sau  Sos. Cotroceni, nr. 4, Bucuresti, Sector 6, la etajul 1, camera 5 sau la etajul 2, camera 7.

Relatii suplimentare la tel.: 021 303 38 06. 

Program: Luni - Joi, 08:00 - 16.30  si  Vineri 08:00 – 14:00

Pentru a ridica de la ANRE aceste elementele de autentificare, reprezentanul legal/ persoana imputernicita trebuie sa aiba:

-un act de identitate in original;

-o cerere semnata si stampilata, conform formularului de mai jos.

Participanții la piață care detin deja user si parola de acces la portalul ANRE pentru încărcarea datelor specifice sectorului energiei electrice pot utiliza aceste elemente de autentificare si pentru incarcarea FORMULARULUI DE INREGISTRARE IN REGISTRUL NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE (REMIT).

Obținerea elementelor de autentificare de catre ceilalti participanţi din sectorul energiei electrice și gazelor naturale pentru REMIT se face conform prevederilor art. 10 din Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015.

Fişiere ataşate

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE