Info Licențe / Autorizări

Activitatea de acordarea a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice se desfasoara conform  Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12 / 2015, publicat in MO, partea I, nr 180/ 17.03.2015, cu modificarile ulterioare.
Tarifele aplicabile activitatii de acordare / modificare  a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice sunt reglementate prin  Ordinul ANRE nr. 01/2020, MO 27/15.01.2020.

NOTE. 

La inregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizatii/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat, in avans, tariful de analiză, conf art.17 alin.(6) din Regulament.

“Conform Ord. 1/ 2020, privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti in 2020, Anexa 1, tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice este prevăzut în tabelul nr. 1”

Tabelul nr. 1

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării

Tariful (lei)

Aplicare

0

1

2

3

1.

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea de capacităţi de producere a energiei electrice^8)

Tariful se aplică la valoarea totală a investiţiei prevăzută în anexa nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate fi mai mic de 2.500 lei^4).

0,32%

Pe^2) < 10 MW

0,1%

10 < Pe^2) < 100 MW

0,05%

Pe^2) ≥ 100 MW

2.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^2) ≥ 10 MW

5.000

 

3.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW < Pe^2) < 10 MW

2.500^5)

 

4.

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^2) ≤ 1 MW

500^6)

 

5.

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

10.000

 

6.

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare)

2.500

 

7.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - P^3) ≥ 10 MW

10.000

 

8.

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - 1 MW ≤ P^3) < 10 MW

2.500

 

9.

Acordarea licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

2.500

 

10.

Acordarea licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică

2.500

 

11.

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, cu excepţia situaţiilor de la pct. 12, 13, 14, 15 şi 16

2.500

 

12.

Modificarea unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^2) ≤ 1 MW, cu excepţia situaţiilor de la pct. 13, 14, 15 şi 16

500

 

13.

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, cu excepţia situaţiilor de la pct. 14

625

 

14.

Modificarea unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, în cazul unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^2) ≤ 1 MW

125

 

15.

Acordarea/Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare provizorii/licenţe provizorii, cu excepţia autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii prevăzute la pct. 16

625

 

16.

Acordarea/Modificarea unei licenţe provizorii pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^2) ≤ 1 MW

125

 

17.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 1-3 şi 5-11

2.500^7)

 

18.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 13 şi 15

625^7)

 

19.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 4 şi 12

500^7)

 

20.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 14 şi 16

125^7)

 

21.

Emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

125

 

22.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 23

2.500

 

23.

Acordarea/Modificarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

5.000

 

24.

Acordarea/Modificarea unei licenţe având ca obiect exclusiv producerea energiei termice în sistem centralizat

2.500

Pt^9) > 1 MW

 

 

500

Pt^9) ≤ 1 MW

25.

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 24

2.500

Pt^9) > 1 MW

 

 

500

Pt^9) ≤ 1 MW


1) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

2) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.

3) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere şi/sau consum de energie electrică ale acestuia.

4) Reprezintă tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare, bază de calcul pentru tarifele aferente autorizaţiilor prevăzute la pct. 15.

5) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 3, bază de calcul pentru tarifele aferente licenţelor prevăzute la pct. 4 şi 15.

6) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 4, bază de calcul pentru tarifele prevăzute la pct. 16.

7) Tariful de analiză:

a)se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;

b)nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă;

c)în cazul în care este egal cu tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, nu se emite factură pentru plata tarifului de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, valoarea datorată fiind achitată în avans prin tariful de analiză;

d)se datorează inclusiv de persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei desfăşurarea în România a activităţii de furnizare a energiei electrice sau a activităţii traderului de energie electrică pe baza licenţei deţinute în statul membru sau unui document similar.

8) În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 1 din tabel, care se referă la capacităţi/instalaţii comune în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, nu se mai aplică tariful de acordare a autorizaţiei prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.

9) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.

După aprobarea solicitării privind acordarea/modificarea/ suspendarea/retragerea de autorizaţii de înfiinţare/licenţe, ridicarea documentelor originale de către titularii acestora se face prin:

a)reprezentantul legal;

b)angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;

c)orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.

TARIFE ANRE

Regimul autorizaţiilor şi licenţelor în domeniul energiei electrice

Condiţii generale privind acordarea de autorizaţii

Articolul 6

ANRE emite autorizaţie de înfiinţare pentru lucrările de realizare sau de retehnologizare a unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a unei capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, dacă puterea electrică instalată totală a capacităţii respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW.

Condiţii generale privind acordarea de licenţe

Articolul 10

(1) Activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţe acordate de ANRE sunt:

a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice;

b) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare;

c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

d) prestarea serviciului de sistem;

e) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

f) administrarea pieţelor centralizate de energie electrică;

g) activitatea de furnizare a energiei electrice;

h) activitatea traderului de energie electrică.

Condiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate

Articolul 33

La cererea titularilor, ANRE ia o decizie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate, în următoarele situaţii:

a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbări privind sediul social ori alte sedii ce fac obiectul autorizaţiei/licenţei;

b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea titularului acesteia;

c) când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă ori modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă ori în alte situaţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b);

d) când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depăşeşte data la care expiră autorizaţia;

e) când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei licenţe acordate, în situaţia în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13.