Info Licențe / Autorizări

Activitatea de acordarea a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice se desfasoara conform Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12 / 2015, publicat in MO, partea I, nr 180/ 17.03.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarifele aplicabile activitatii de acordare / modificare  a licentelor in sectorul energiei electrice sunt reglementate prin  Ordinul ANRE nr. 223/2020, MO nr. 1233 din 15 decembrie 2020

NOTE. 

La inregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizații/licenţe/confirmări, solicitantul face dovada că a achitat, in avans, tariful de analiză, conf art.17 alin.(6) din Regulament.

Conform Ord. 223/ 2020, privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti in anul 2021, Anexa 1, tarifele pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare/licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice sunt prevăzute în tabelul nr. 1

Tabelul nr. 1

Nr. crt. 

Activitatea Obiectul solicitării 

Tariful (lei) 

Aplicare 

1. 

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice^9) sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, cu puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective >1 MW  

Tariful se aplică la valoarea totală a investiţiei prevăzută în anexa nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate fi mai mic de 2.500 lei^5). 

0,32% 

1 MW < Pmax^2) < 10 MW 

0,1% 

10 ≤ Pmax^2) <100 MW 

0,05% 

Pmax^2) ≥100 MW 

2. 

Acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, cu puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective >1 MW  

Tariful se aplică la valoarea totală a investiţiei prevăzută în anexa nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

0,1% 

Pmax^2) >1 MW 

3. 

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu Pe^3) ≥10 MW şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective 

5.000 

 

4. 

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 5 MW ≤ Pe^3) < 10 MW şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective 

2.500^6) 

 

5. 

Acordarea licenţei pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^2) < 5 MW 

500^7) 

 

6. 

Acordarea licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente 

500 

 

7. 

Acordarea licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare 

10.000 

 

8. 

Acordarea licenţei pentru activitatea de administrare de pieţe centralizate de energie electrică (altele decât piaţa de echilibrare) 

2.500 

 

9. 

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - P^4) ≥ 10 MW 

10.000 

 

10. 

Acordarea licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice - P^4) < 10 MW 

2.500 

 

11. 

Acordarea licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 

2.500 

 

12. 

Acordarea licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică 

2.500 

 

13. 

Acordarea licenţei pentru activitatea de agregare 

2.500 

 

14. 

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, cu excepţia situaţiilor de la pct. 15, 16, 17, 18 şi 19 

2.500 

 

15. 

Modificarea unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW, cu excepţia situaţiilor de la pct. 16, 17, 18 şi 19 

500 

 

16. 

Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, cu excepţia situaţiilor de la pct. 17 

625 

 

17. 

Modificarea unei licenţe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, în cazul unei licenţe pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW  

125 

 

18. 

Acordarea/Modificarea unei autorizaţii de înfiinţare provizorii/licenţe provizorii, cu excepţia autorizaţiei de înfiinţare/licenţei provizorii prevăzute la pct. 19 

625 

 

19. 

Acordarea/Modificarea unei licenţe provizorii pentru exploatarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW 

125 

 

20. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 1-4 şi 7-14 

2.500^8) 

 

21. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei autorizaţii de înfiinţare sau a unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 16 şi 18 

625^8) 

 

22. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 5, 6 şi 15 

500^8) 

 

23. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 17 şi 19 

125^8) 

 

24. 

Emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei 

125 

 

25. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 26 

2.500 

 

26. 

Acordarea/Modificarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică 

5.000 

 

27. 

Acordarea/Modificarea unei licenţe având ca obiect exclusiv producerea energiei termice în sistem centralizat 

2.500 

Pt^10) > 1 MW 

500 

Pt^10) ≤ 1 MW 

28. 

Analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea/modificarea unei licenţe, în cazurile prevăzute la pct. 27 

2.500 

Pt^10) > 1 MW 

500 

Pt^10) ≤ 1 MW 

^1) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

^2) Pmax reprezintă puterea electrică maximal debitată a capacităţilor de producere.

^3) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere.

^4) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere şi/sau consum de energie electrică ale acestuia.

^5) Reprezintă tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare, bază de calcul pentru tarifele aferente autorizaţiilor prevăzute la pct. 18.

^6) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 4, bază de calcul pentru tarifele aferente licenţelor prevăzute la pct. 5 şi 18.

^7) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 5, bază de calcul pentru tarifele prevăzute la pct. 19.

^8) Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă;

c) în cazul în care este egal cu tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei nu se emite factură pentru plata tarifului de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, valoarea datorată fiind achitată în avans prin tariful de analiză;

d) se datorează inclusiv de persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (7) din Regulament care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei desfăşurarea în România a activităţii de furnizare a energiei electrice sau a activităţii traderului de energie electrică pe baza licenţei/a unui document similar deţinute/deţinut în statul membru.

^9) În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulament pct. 1 din tabel, care se referă la capacităţi/instalaţii comune în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, nu se mai aplică tariful de acordare a autorizaţiei prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.

^10) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.

2. Tarife pentru avize si confirmari SDI in domeniul energiei electrice sunt prevăzute în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Tarife pentru analiza documentaţiilor în sectorul energiei electrice 

Nr. crt. 

Tipul documentaţiei 

Tarif (lei) 

1. 

Aviz privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie 

500 

2. 

Confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică 

1.000 

 

Regimul autorizaţiilor şi licenţelor în domeniul energiei electrice

Condiţii generale privind acordarea de autorizaţii

Articolul 6 

Autoritatea competentă emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW.

Condiţii generale privind acordarea de licenţe

Articolul 10 

(1) Autoritatea competentă emite licenţe pentru: 

a)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere; 

b)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere; 

c)prestarea serviciului de transport al energiei electrice; 

d)prestarea serviciului de sistem; 

e)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; 

f)administrarea pieţelor centralizate - se acordă o singură licenţă pentru operatorul pieţei de energie electrică şi una pentru operatorul pieţei de echilibrare; 

g)activitatea de furnizare a energiei electrice; 

h)activitatea traderului de energie electrică; 

i)activitatea de agregare; 

j)exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente; în cazul în care instalaţia de stocare se instalează în cadrul unei capacităţi de producere existente, deţinătorul capacităţii de producere şi al instalaţiei de stocare respective va solicita autorităţii competente modificarea licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere deja acordate, în sensul includerii instalaţiei de stocare şi a activităţii desfăşurate cu aceasta. 

Condiţiile în care se modifică licenţele acordate

Articolul 33

La cererea titularilor, ANRE ia o decizie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate, în următoarele situaţii:

a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație/licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbări privind sediul social ori alte sedii ce fac obiectul autorizație/licenţei;

b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație/licenţă determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea titularului acesteia;

c) când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, inclusiv în cazul includerii/excluderii de instalaţii de stocare a energiei electrice, în cazul modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă, în cazul includerii în licenţă a unor drepturi complementare specifice altor tipuri de licenţe ori în alte situaţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b); 

d) când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depăşeşte data la care expiră autorizaţia;

e) când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei licenţe acordate, în situaţia în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13. 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE