Informații generale

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ATESTAREA OPERATORILOR ECONOMICI

Atestarea operatorilor economici se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Desfășurarea activităților de acordare, vizare periodică, modificare, suspendare sau retragere a atestatelor, respectiv de confirmare a dreptului operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, se realizează de către ANRE, în conformitate cu prevederile „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice”, denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/15.12.2021, publicat în Monitorul Oficial 1216/22.12.2021 .

Solicitarea unui atestat

Pentru solicitarea unui atestat, este necesar ca operatorul economic să înregistreze la ANRE o cerere pentru atestare, întocmită în conformitate cu modelul din Anexa nr. 4 a Regulamentului, și la care trebuie anexate documentele menționate la art. 14 alin. (1) din Regulament.

Documentația anexata cererii de atestare trebuie să aibă structura și formatul stabilite prin Regulament.

În cazul în care documentația nu este completă și dacă solicitantul nu transmite toate completările/clarificările în termen de maxim 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează și ca urmare va fi scoasă din evidența ANRE. În acest caz, dacă solicitantul depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiași tip de atestat în termen de 30 de zile calendaristice de la clasarea cererii, acesta va achita doar un procent de 50% din tariful de emitere a atestatului.

Verificarea și vizarea periodică a unui atestat

Pentru verificarea și vizarea periodică a unui atestat, operatorul economic titular de atestat va transmite la ANRE o cerere de vizare periodică semnată de reprezentantul său legal/ persoană împuternicită în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulament, precum și documentele menționate la art. 14 alin. (1) lit. a)-g) din Regulament, actualizate, precum și un tarif de vizare a atestatului egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.

Documentația anexata cererii privind verificarea și vizarea periodică a atestatului deținut trebuie să aibă structura și formatul stabilite prin Regulament.

Prestarea serviciilor transfrontaliere

Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/ Elveția, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România, în condițiile precizate la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulament, achitând un tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competențelor.

Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveția sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE poate solicita și obține acordarea unui atestat dacă îndeplinește condițiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat prevăzute în Regulament și dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului.

Modificarea unui atestat

În cazul schimbării denumirii și/sau a formei juridice a titularului de atestat sau schimbării sediului social al titularului de atestat, ANRE poate modifica atestatul deținut, așa cum este precizat la art. 26 din Regulament. Titularul de atestat va trebui să facă dovada achitării tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a respectivului tip de atestat.

Înregistrarea cererilor de atestare precum și a cererilor de verificare și vizare periodică

Cererile pot fi înregistrate de solicitanți se transmit redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită în acest sens, pe fiecare pagină, însoțite de un opis al acestora, în una dintre următoarele forme:

a) prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop;

b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;

c) prin încărcare în platforma PCUe;

d) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE.

Plata tarifului

Tariful de emitere/ vizare periodică/ modificare a atestatului, respectiv de emitere a deciziei de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii, conform tarifelor în vigoare:

  • fie direct la casieria ANRE pe baza facturii întocmite de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia înregistrării cererii, 
  • fie prin ordin de plata în Contul ANRE RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. În acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite ulterior factura fiscală.

În ambele cazuri, solicitanții trebuie să includă în documentația anexată cererii o copie a chitanței sau ordinului de plata.

Atestatele/ decizia de confirmare/refuz de confirmare, în original se ridică de la sediul ANRE de către:

 a) reprezentantul legal al operatorului economic, titular al atestatului;

 b) orice altă persoană care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;

c) prin servicii de curierat/poștale, în baza unei împuterniciri în acest sens.

 

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 143/2021, MO 1223/23.12.2021 sunt:

Nr.crt.

Tip atestat – Categoria de activitati, conform Ord. 45 /2016

Tarif per tip atestat (lei)

1

Atestate pentru activitati in instalatiile electrice de joasa tensiune
(A1, Bp, Be, Bi, B)

1600

2

Atestate pentru activitati in instalatiile electrice de medie tensiune
(A2, A3, C1A, C2A)

3100

3

Atestate pentru activitati in instalatiile electrice de inalta tensiune
(A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA)

4500

4

Emiterea unui duplicat al atestatului

125

NOTE:

1. Tarifele prevăzute în tabel:

a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru atestarea     operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

b) la pct. 1-3 nu se restituie în cazul retragerii cererii de atestare/ vizare/ confirmare de către operatorul economic, precum și în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv.

2. Tariful de vizare periodică a atestatului/deciziei de confirmare reprezintă 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.

3. Tariful de modificare a atestatului/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de atestat/decizie de confirmare, cu excepția situațiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare

Informatii
Tel : 021-3278 136, 137, 148, 149 si  021-3278104, 
Fax: 021-3278170

Note explicative:

1. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) titularii atestatelor emise în baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, să facă dovada îndeplinirii cerinţelor privind asigurarea structurii minime de personal aferente fiecărui tip de atestat deţinut, conform prevederilor de la art. 14 alin. (1) lit. d), precum şi a dotărilor tehnico-materiale minime deţinute în proprietate/folosinţă, prevăzute în anexa nr. 6, prin transmiterea acestor informații către ANRE, în format electronic, la adresele de e-mail: anre@anre.ro, electricieni@anre.ro.

2. În analiza privind asigurarea structurii minime de personal, menționată în cuprinsul anexei nr. 8 se vor avea în vedere următoarele aspecte:

      a. În cazul persoanelor care dețin calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea, respectiv pentru executarea de instalații electrice (A sau B), aceștia pot fi alocați să facă parte din structura minimă de personal aferentă atestatelor de proiectare, respectiv de executare instalații electrice, cu condiția respectării numărului minim de doi electricieni autorizați pe societate.

     b. În cazul persoanelor care dețin calitatea de electrician autorizat atât pentru proiectarea, cât și pentru executarea de lucrări de instalații electrice (A+B), aceștia pot fi alocați să facă parte din structura minimă de personal aferentă atât atestatelor de proiectare, cât și de executare instalații electrice, cu condiția respectării numărului minim de doi electricieni autorizați pe societate.

     c. În cazul solicitării/deținerii de atestate pentru același tip de activitate (proiectare și/sau executare), cerința privind asigurarea a cel puțin doi electricieni autorizați poate fi acceptată prin alocarea acelorași persoane pentru ambele tipuri de atestate, cu condiția respectării numărului minim de electricieni autorizați pe societate.

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic național și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic național de către prosumatoriReferat de aprobareProiect de ordin pentru completarea regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în românia, aprobat prin ordinul anre nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioareReferat de aprobareProiect de ordin privind aprobarea normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturaleReferat de aprobareInformare de presa 29.09.2022Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților cc si pet care urmează a fi transferate către un un alt furnizor sau către fui, conform punctului 7 și punctului 9 din anexa nr. 5 la o.u.g. nr. 27/2022Proiect de decizie privind aprobarea documentelor “regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo” şi “regulile comune de alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și compania națională de energie ukrenergo”Regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo