Autorizatii tip III si IV

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE TIP III SAU IV

a) cerere de solicitare a autorizaţiei completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.

b) actul constitutiv al operatorului economic solicitant, în copie;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;

d) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată;

e) copiile situaţiilor financiare aferente anului financiar anterior (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);

f) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;

 g) o scurtă prezentare a operatorului economic, din care să reiasă experienţa dobândită în domeniu, din activităţi similare cu cele pentru care se solicită autorizarea, desfăşurate în ţară sau în străinătate;

 h) copia chitanţei, a mandatului poştal sau a ordinului de plată a tarifului de analiză a documentaţiei; tariful de analiză a documentaţiei este stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

i) copie de pe avizul pentru activitatea de montare a contoarelor de apă caldă supuse controlului metrologic legal, acordat solicitantului, în condiţiile legii, de către Biroul Român de Metrologie Legală;

j) fişe tehnice complete pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri;

k) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum cu societatea care solicită autorizaţia de montare a acestora;

l) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, contractate, finalizate şi în derulare, cu precizarea numărului contractelor şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);

m) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia;

n) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dacă acestea se află în proprietatea solicitantului, sunt achiziţionate în sistem leasing sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa copii certificate “conform cu originalul” ale contractelor de închiriere/leasing;   

o) declaraţie pe propria răspundere că vor respecta şi vor asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

 p) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;

r) declaraţie privind preţul din lista de vânzare şi montare pentru fiecare tip de contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri, precum şi tariful de exploatare a sistemului de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum într-un imobil de tip condominiu.

s) lista punctelor de lucru cu precizarea adresei şi a datelor de contact pentru fiecare dintre acestea.

 

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI

  • Autorizaţia se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 5 ani.
  • Autorizaţiile emise anterior prezentului Regulament nu se prelungesc de către ANRE; titularii autorizaţiilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în situaţia în care doresc să îşi continue activitatea vor proceda în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 9 sau10, după caz, ale regulamentului.
  • Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE, la propunerea  scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:

 

a) cerere de prelungire a autorizaţiei prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii acesteia, întocmită conform anexei nr. 9 la Regulament;

b) copia chitanţei, a mandatului poştal sau a ordinului de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) autorizaţia anterioară deţinută, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar local;

d) raport de activitate al persoanei juridice autorizate, cu prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada de după obţinerea autorizaţiei;

e) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 de zile înainte de data depunerii la ANRE-DEE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată;

 g) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;

 h) declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate la autorizare conform art.10 lit. a)-c) şi e)-i)

nu au suferit modificări; în caz contrar se vor prezenta documentele actualizate conform situaţiilor la data solicitării prelungirii autorizaţiei.

 

ALTE INFORMAŢII

Documentele se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea „Dosar pentru obţinerea autorizaţiei tip….”, denumirea persoanei juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE - DEE;

b) o pagină de „Cuprins”, conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată în Regulament.

Descarca aplicatia ANRE