Autorizatii tip I si II

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE TIP I SAU II

a) cerere de solicitare a autorizaţiei completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.

b) actul constitutiv al operatorului economic solicitant, în copie;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;

d) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată;

e) copiile situaţiilor financiare aferente anului financiar anterior (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);

f) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;

 g) o scurtă prezentare a operatorului economic, din care să reiasă experienţa dobândită în domeniu, din activităţi similare cu cele pentru care se solicită autorizarea, desfăşurate în ţară sau în străinătate;

 h) copia chitanţei, a mandatului poştal sau a ordinului de plată a tarifului de analiză a documentaţiei; tariful de analiză a documentaţiei este stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

i) documente care să ateste că repartitoarele de costuri utilizate şi robineţii termostatici utilizaţi sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea unui software propriu sau a unei licenţe de software pentru repartizarea cheltuielilor de încălzire, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, împreună cu o copie a manualului de utilizare a acestui soft sau instrucţiuni de utilizare a acestui soft;

k) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de robineţi termostataţi care se vor monta;

l) fişe tehnice, instrucţiuni de montaj şi de utilizare, pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri care se vor monta;

m) angajamentul producătorului/vânzătorului că răspunde solidar de asigurarea exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire cu societatea care solicită autorizaţia de montare a acestora;

n) declaraţie privind disponibilitatea solicitantului de a repartiza şi de a transmite furnizorului de energie termică tabelul centralizator cu consumurile individuale de energie termică pentru apa caldă de consum de la asociaţiile de proprietari/locatari care au optat pentru preluarea în facturare individuală;

o) declaraţie pe propria răspundere că va respecta şi va asigura condiţiile impuse pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

p) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, finalizate şi în derulare, cu precizarea numărului de contracte încheiate şi a tipurilor de repartitoare montate (cu excepţia persoanelor juridice nou-înfiinţate);

r) fişa cuprinzând structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea persoanelor implicate în activităţile pentru care se solicită autorizaţia;

s) lista cu toate utilajele şi dotările tehnice alocate pentru prestarea activităţilor pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea, pentru fiecare tip, dacă acestea se află în proprietatea solicitantului, sunt achiziţionate în sistem leasing sau sunt închiriate; pentru utilajele şi dotările închiriate se vor anexa copii certificate “conform cu originalul” ale contractelor de închiriere/leasing;

ş) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii, pentru persoanele juridice care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;

t) declaraţie privind preţul de listă pentru vânzarea şi montarea unui ansamblu format dintr-un repartitor de costuri şi un robinet termostatic pe un corp de încălzire, precum şi preţul de listă pentru exploatarea sistemului de repartizare a costurilor pentru încălzire într-un imobil de tip condominiu.

 

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI

  • Autorizaţia se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 5 ani.
  • Autorizaţiile emise anterior prezentului Regulament nu se prelungesc de către ANRE; titularii autorizaţiilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în situaţia în care doresc să îşi continue activitatea vor proceda în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 9 sau10, după caz, ale regulamentului.
  • Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE, la propunerea  scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:

 

a) cerere de prelungire a autorizaţiei prezentată cu minimum 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii acesteia, întocmită conform anexei nr. 9 la Regulament;

b) copia chitanţei, a mandatului poştal sau a ordinului de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) autorizaţia anterioară deţinută, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar local;

d) raport de activitate al persoanei juridice autorizate, cu prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada de după obţinerea autorizaţiei;

e) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 de zile înainte de data depunerii la ANRE-DEE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin organul fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau în copie legalizată;

 g) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;

 h) declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate la autorizare conform art.9 lit.a)-g) şi i)-l) nu au suferit modificări; în caz contrar se vor prezenta documentele actualizate conform situaţiilor la data solicitării prelungirii autorizaţiei.

ALTE INFORMAŢII

Documentele se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de:

a) o pagină de titlu, cu precizarea „Dosar pentru obţinerea autorizaţiei tip….”, denumirea persoanei juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE - DEE;

b) o pagină de „Cuprins”, conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată în Regulament.

Descarca aplicatia ANRE