Depunerea unei petiții

ANRE soluționează petițiile adresate de persoanele fizice împotriva unui participant care activează în domeniul energiei electrice, gazelor naturale sau energiei termice, aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern (O.G.) nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. 2 al ordonanței, prin petitie se intelege ”cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.” Termenul standard de soluționare a petiției este de 30 de zile (stabilit conform prevederilor art. 8, alin. (1) al O.G. nr. 27/2002) dar poate fi prelungit cu încă 30 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită (conform prevederilor art. 9 din O.G. nr. 27/2002);Date de identificare petent

Casa Apartament Ansamblu residential In constructie
FAX E-mail Posta

FAX E-mail Posta

la:Date de identificare ale persoanei juridice reclamate

Racordare Distributie Furnizare
Energie electrică Gaze naturale Eficienta energetica Energie termica

Atasati documente privind corespondenta cu partenerul de contract si/sau cu alte instituțiiConținut petiție

Fişiere ataşate

Cunoscând prevederile art. 292 și 293 din Codul penal privind falsul în declarații și falsul privind identitatea, declar pe proprie răspundere că sunt de accord să răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Declar pe proprie raspundere ca informatiile privesc titularul locului de consum, in caz contrar anexez imputernicirea.


Imputernicire:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea solutionarii petitiei!