Depunerea unei petiții

Tip locuință

Bloc Casa Ansamblu rezidential
Telefon FAX Email Posta
Telefon FAX Email Posta

Sector

Energie electrică Gaze naturale Eficienta energetica

Sunteți client

Da Nu

Ataseaza un document (format electronic)

Nota : Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
Am citit lista de întrebări frecvente, instrucțiunile de completare a petiției și cunoscând prevederile art. 292 și 293 din Codul penal privind falsul în declarații și falsul privind identitatea, declar pe proprie răspundere că sunt de accord să răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.*

ANRE este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, in baza prevederilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ANRE fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 16963.