Accesați noua versiune a site-ului ANRE beta.anre.ro sau rămâneți în continuare pe această versiune .
Home  |  Harta site  |  Contact

ANRE HOME
ro en

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
Alegeti domeniul
NOUTATI
2013-10-22 - Solutii practice de reducere a costurilor cu energia pentru IMM-uri
Pe data de  31 Octombrie 2013, la Hotel IBIS din Constanta, cu începere de la ora  9.00, Banca Europeana pentru ...
» Citeste mai mult

2013-08-13 - Dec. 2213 /2013 de certificare preliminara a CN Transelectrica SA ca operator de transport si de sistem al SEN
Certificare OTS ...
» Citeste mai mult

2013-08-12 - Anunt 12.08.2013 - consultare publica document ACER
ACER anunta deschiderea procesului de consultare publica pe marginea documentului privind influenta zonelor existente pentru licitatii pe pietele de energie ...
» Citeste mai mult

2013-07-05 - Ord.38/2013 - Regulament autorizare auditori energetici si Regulament atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice
http://anre.ro/documente.php?id=923 ...
» Citeste mai mult

2013-06-28 - A 12-a Conferinta ERRA Tallinn, septembrie 2013
http://www.erranet.org/newsletters/conferences/Investment_Conference_2013-june/ ...
» Citeste mai mult


Vezi toate noutatile
Machete Documente recente
Unelte utile

Selecteaza domeniul dorit

Domeniul Energie Electrica Domeniul Gaze Naturale
Domeniul Eficienta Energetica Info Consumatori

OBLIGATIILE FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICA CONFORM STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA TARIFE REGLEMENTATE
Prin Ordinul  01/  07.01.2010 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57/26.01.2010, a fost aprobat Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice .
 Prin aceasta reglementare se stabilesc nivelurile minime obligatorii de performanta in prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

 1. Racordarea consumatorilor la retea.

Racordarea consumatorilor se face in confomitate cu prevederile Regulamentului de racordare a utilizatorilor la retelele electrice publice aprobat prin HG nr. 90/2008. La data abrogării HG nr. 90/2008, va intra în vigoare Regulamentul de racordare a utilizatorilor la retelele electrice publice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013.

2. Contractarea puterii si a energiei electrice

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2013, publicată în M.O. nr. 485/2012, prevede la art. 58 (1): la cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în termen de 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare, elaborat în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă.

3. Masurarea si facturarea contravalorii energiei electrice furnizate

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori,  aprobat prin HG nr. 1007/2004 şi publicat în M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 111: Operatorul de reţea are obligaţia să înlocuiască, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise, grupul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. Acesta poate fi verificat şi la locul funcţionării de către operatorul de reţea, cu acceptul şi în prezenţa consumatorului respectiv, iar constatările se vor înscrie într-un document semnat de părţi. Grupul de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat. Costul verificării se suportă de operatorul de reţea, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea consumatorului şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiată.


4. Calitatea energiei electrice livrate

Calitatea energiei electrice livrate trebuie sa fie conforma cu prevederile Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 28/2007.


5. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică

a)      Intreruperi accidentale

Operatorul asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp după anunţarea, de către utilizator, a întreruperii în alimentare, astfel încât restabilirea alimentării, din momentul anunţării,  după o întrerupere neplanificată, să se realizeze în maximum:   

  1. 12 ore pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme;
  2. 24 de ore pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme;
  3. 72 de ore pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite.

b)      Intreruperi programate

Pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună  cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
Dacă nu se ajunge la o înţelegere privind programarea întreruperilor, OD va reprograma întreruperile planificate, cu un anunţ de minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
La cererea scrisă a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Înaintea începerii lucrărilor în condiţiile menţionate mai sus, OD adresează o propunere tehnică şi financiară utilizatorilor.  

 Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu  va produce unui utilizator mai mult de:

-         4 întreruperi  planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, în mediul urban;

-         8 întreruperi  planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, în mediul  rural.

Calitatea tehnică a energiei electrice

Caracteristicile tensiunii, pentru care prevederile SR EN 50160 reprezintă cerinţe minimale, sunt prezentate în tabelul următor: 

Fenomen

Limite admisibile

Limite pentru tensiunea contractuală la MT şi IT

Tensiunea contractuală Ucsituată în plaja

± 5 % faţă de tensiunea nominală

Flicker

Plt£ 1, pentru 95% din săptămână

Variaţii rapide de tensiune în regim normal

± 5 % faţă de tensiunea nominală Unla JT

± 4 % faţă de Uc  la MT şi IT     

Nesimetrie (componenta negativă) - Kn

La JT şi MT, Kn£ 2 %, pentru 95% din săptămână; în unele zone se poate atinge 3 %;

 La IT, Kn£ 1 %, pentru 95% din săptămână

Frecvenţa*

50 Hz ± 1 % (reţea interconectată)

50 Hz + 4/- 6 % (reţea izolată)

 

       * intră în responsabilitatea OTS

Frecvenţa nominală aSENeste de 50 Hz.

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:

  1. 47,00 – 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
  2. 49,50 – 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.

În condiţii normale de exploatare, valoarea medie efectivă pentru 10 minute a  tensiunii furnizate – în 95 % din timpul oricărei perioade a unei săptămâni – nu trebuie să aibă o abatere mai mare de  ± 10 % din tensiunea contractuală la MT şi IT, respectiv de ± 10 % din tensiunea nominală la JT.
Factorul de distorsiune a tensiunii la JT şi MT trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 %.
Factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie să fie mai mic sau egal cu 3 %.
La reclamaţia scrisă privind calitatea curbei de tensiune, operatorul va efectua verificări în punctul de delimitare, va analiza şi va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate şi măsurile luate.
Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru alţi parametri ai  curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.
Dacă reclamaţiile nu se confirmă sau calitatea curbei de tensiune este scăzută din cauza  utilizatorului, acesta va plăti pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de operator. Utilizatorul va fi informat de acest fapt de operator înainte de începerea verificărilor.

Calitatea comercială a serviciului de distribuţie

Racordarea la rețea

La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial (neracordat la reţea), OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă este obligat să emită un aviz tehnic de racordare, dacă racordarea nu afectează siguranţa SEN prin nerespectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare. 
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii (însoţită de documentaţia completă) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT.
Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile calendaristice  de  la  înregistrarea cererii (însoţită de documentaţia completă).
În cazul în care utilizatorul are receptoare care pot introduce perturbaţii în reţea, documentaţia completă presupune şi prezentarea măsurilor luate de utilizator pentru limitarea perturbaţiilor. Limitele admisibile pentru perturbaţii vor fi indicate de operator.

Contractarea serviciului de distribuţie

Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului (însoţită de documentaţia completă)

Compensaţii acordate de OD pentru nerespectarea termenelor impuse de standard

Pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin prin standardul de performanţă, operatorul plătește utilizatorilor compensații. Compensaţiile se acordă la cererea utilizatorilor, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, și sunt prezentate în anexa la standard.
OD este obligat să plătească aceste compensaţii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii.

6. Solutionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare 

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori,  aprobat prin HG nr. 1007/2004 şi publicat în M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 156:
(1) În cazul în care un consumator contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt furnizorului în termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea contestaţiei şi în termen de 10 zile de la primirea contestaţiei să comunice consumatorului rezultatul analizei.
(2) Dacă furnizorul consideră ca factura iniţială este corectă, comunică această constatare consumatorului, iar factura, precum şi termenul de plată iniţial rămân valabile.
(3) Daca furnizorul constată că factura iniţială a fost greşită, emite o nouă factură consumatorului, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.
(4) Dacă în situaţia prevazută la alin. (2) se dovedeşte că suma contestată a fost mai mare decât cea datorată de consumator la data respectivă (deci contestaţia a fost justificată), furnizorul trebuie să plătească consumatorului diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, majorată cu penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
(5) Penalităţile prevăzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plăţii făcute de consumator şi data la care furnizorul restituie diferenţa de plată şi penalitatea.

Copierea oricaror informatii de pe acest site, in parte sau in intregime, este interzisa fara un acord scris in acest sens.
A.N.R.E. isi rezerva dreptul de a modifica informatiile fara o notificare in prealabil.